Privacyverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is SAR Creative Marketing AG, 7, Grand-Rue, 6630 Wasserbillig, Luxemburg, Telefoon: (+352) 26721877 / Kundensupport: (+49) 6525 949900, e-mail: info@luna-time.de. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

2.1 Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

 • Welke website van ons u bezoekt
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Verzonden gegevensvolume in bytes
 • Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.

2.2 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we gebruik van cookies, dat wil zeggen kleine tekstbestandjes, die op uw eindapparaat worden geplaatst. Een deel van deze cookies wordt na het sluiten van de browser gedeeltelijk automatisch weer gewist (zgn. "sessiecookies"). Andere cookies blijven langer op uw eindapparaat staan om het opslaan van pagina-instellingen mogelijk te maken (zgn. "permanente cookies"). In dit laatste geval kunt u de opslagduur vinden in het overzicht met cookie-instellingen van uw webbrowser. 

Wanneer via afzonderlijke door ons gebruikte cookies ook persoonsgegevens worden verwerkt, dan vindt die verwerking plaats volgens art. 6 al. 1 punt b) AVG of voor tenuitvoerlegging van de overeenkomst, volgens art. 6 al. 1 punt a) AVG in geval van doorgegeven toestemming of volgens art. 6 al. 1 punt f) AVG voor waarborging van ons gerechtvaardigd belang bij de best mogelijke functionering van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies. Zo kunt u voor elk afzonderlijk cookie beslissen over het toestaan ervan, cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan of ze helemaal weigeren. 

Houd er rekening mee dat het bij weigering van cookies mogelijk is dat onze website alleen beperkt functioneert.

4) Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

5) Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor de uitvoering van overeenkomsten

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden persoonsgegevens bovendien verzameld en verwerkt wanneer u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het aanmaken van een klantenaccount. Welke gegevens er worden verzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk. Dit kan door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van overeenkomsten.

Na de volledige afhandeling van een overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het onzerzijds is toegestaan om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.

6) Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

6.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is.

Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 (1) lit. c AVG binnen de wettelijk vastgelegde termijn via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk te informeren over komende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie.

Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u daar hieronder uitdrukkelijk over. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is artikel art. 6 (1) lit. b AVG.

6.2 Gebruik van betaaldienstaanbieders (betalingsaanbieders)

- Amazon Pay

Op deze website staan een of meer online-betalingswijzen van de volgende aanbieder ter beschikking: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode selecteert waarbij u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartinformatie, valuta en transactienummer) aan de aanbieder doorgegeven, evenals informatie over de inhoud van uw bestelling volgens art. 6 al. 1 punt b) AVG. Het doorgeven van uw gegevens gebeurt in dit geval uitsluitend met het doeleinde uw betaling met de aanbieder te af te handelen en alleen in de mate die daarvoor noodzakelijk is.
- Klarna

Op deze website staan een of meer online-betalingswijzen van de volgende aanbieder ter beschikking: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stoccolma, Svezia

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode selecteert waarbij u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartinformatie, valuta en transactienummer) aan de aanbieder doorgegeven, evenals informatie over de inhoud van uw bestelling volgens art. 6 al. 1 punt b) AVG. Het doorgeven van uw gegevens gebeurt in dit geval uitsluitend met het doeleinde uw betaling met de aanbieder te af te handelen en alleen in de mate die daarvoor noodzakelijk is.

Indien u een betaalwijze kiest waarbij de aanbieder een vooruitbetaling doet (bijvoorbeeld aankoop op rekening of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel gegevens over een alternatieve betaalwijze).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, geven wij deze gegevens volgens art. 6 al. 1 punt f) AVG door aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingservaringen) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsmogelijkheid kan worden toegestaan met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Naast de interne criteria van de verstrekker kan ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus in de besluitvorming worden betrokken als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag volgens art. 6 al. 1 punt f) AVG:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

De informatie over de kredietwaardigheid kan verwachtingswaarden bevatten (zogeheten scorewaardes). Voor zover scorewaardes meewegen in het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole, zijn deze gefundeerd in wetenschappelijk erkende wiskundige statistische procedures. Bij de berekening van de scorewaardes wordt onder andere, maar niet uitsluitend, gebruik gemaakt van adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht aan ons of de aanbieder te sturen. De aanbieder behoudt echter ook dan het recht om uw persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit voor de contractueel overeengekomen afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
- Mollie

Op deze website staan een of meer online-betalingswijzen van de volgende aanbieder ter beschikking: Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode selecteert waarbij u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartinformatie, valuta en transactienummer) aan de aanbieder doorgegeven, evenals informatie over de inhoud van uw bestelling volgens art. 6 al. 1 punt b) AVG. Het doorgeven van uw gegevens gebeurt in dit geval uitsluitend met het doeleinde uw betaling met de aanbieder te af te handelen en alleen in de mate die daarvoor noodzakelijk is.
- Paypal

Op deze website staan een of meer online-betalingswijzen van de volgende aanbieder ter beschikking: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode selecteert waarbij u een vooruitbetaling doet, worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartinformatie, valuta en transactienummer) aan de aanbieder doorgegeven, evenals informatie over de inhoud van uw bestelling volgens art. 6 al. 1 punt b) AVG. Het doorgeven van uw gegevens gebeurt in dit geval uitsluitend met het doeleinde uw betaling met de aanbieder te af te handelen en alleen in de mate die daarvoor noodzakelijk is.

Indien u een betaalwijze kiest waarbij de aanbieder een vooruitbetaling doet, wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel gegevens over een alternatieve betaalwijze).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, geven wij deze gegevens volgens art. 6 al. 1 punt f) AVG door aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingservaringen) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsmogelijkheid kan worden toegestaan met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.
- Unzer

Op deze website staan een of meer online-betalingswijzen van de volgende aanbieder ter beschikking: Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5e verdieping, 1100 Wenen, Oostenrijk

Indien u bij de aanbieder een betaalmethode selecteert waarbij u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw tijdens het bestelproces verstrekte betaalgegevens (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartinformatie, valuta en transactienummer) aan de aanbieder doorgegeven, evenals informatie over de inhoud van uw bestelling volgens art. 6 al. 1 punt b) AVG. Het doorgeven van uw gegevens gebeurt in dit geval uitsluitend met het doeleinde uw betaling met de aanbieder te af te handelen en alleen in de mate die daarvoor noodzakelijk is.

Indien u een betaalwijze kiest waarbij de aanbieder een vooruitbetaling doet (bijvoorbeeld aankoop op rekening of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel gegevens over een alternatieve betaalwijze).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, geven wij deze gegevens volgens art. 6 al. 1 punt f) AVG door aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingservaringen) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsmogelijkheid kan worden toegestaan met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Naast de interne criteria van de verstrekker kan ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus in de besluitvorming worden betrokken als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag volgens art. 6 al. 1 punt f) AVG:

 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Deutschland
 • CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 11 50 Wien, Österreich
 • CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Schweiz
 • CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Deutschland
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Deutschland
 • KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1100 Wien, Österreich
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Deutschland
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Deutschland
 • ProfilAdresse Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Straße 311, 1230 Wien, Österreich
 • Emailage LTD, 1 Fore Street Ave, London, EC2Y 5EJ, Vereinigtes Königreich
 • ThreatMetrix, The Base 3/F, Tower C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, die Niederlande
 • payolution GmbH, Columbuscenter, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien, Österreich
 • Universum Business GmbH, Hanauer Landstr. 164, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland

De informatie over de kredietwaardigheid kan verwachtingswaarden bevatten (zogeheten scorewaardes). Voor zover scorewaardes meewegen in het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole, zijn deze gefundeerd in wetenschappelijk erkende wiskundige statistische procedures. Bij de berekening van de scorewaardes wordt onder andere, maar niet uitsluitend, gebruik gemaakt van adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht aan ons of de aanbieder te sturen. De aanbieder behoudt echter ook dan het recht om uw persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit voor de contractueel overeengekomen afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

7) Functies van de website

7.1 Facebook Connect

Op onze website kunt u zich voor het instellen van een klantenaccount en voor registratie door middel van de sociale plug-in ’Facebook Connect’ van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Lerland (’Facebook ’), in het kader van de zogeheten ’single sign on’-techniek aanmelden, indien u een Facebookaccount hebt. De sociale plug-ins van ’Facebook Connect’ op onze website herkent u aan het blauwe pictogram met het Facebook-logo en het opschrift ’Aanmelden met Facebook’ of ’Connect with Facebook’ of ’Log in with Facebook’ of ’Sign in with Facebook’.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de mededeling dat uw browser deze pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Facebookaccount hebt of op dat moment niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerkingsactiviteiten vinden plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Facebook bij het tonen van gepersonaliseerde reclame op basis van het surfgedrag.

Dit ’Facebook Connect’-pictogram op onze website biedt u bovendien de mogelijkheid om u door middel van uw Facebook-gebruikersgegevens op onze website aan te melden of te registreren. Slechts wanneer u voorafgaand aan het aanmeldingsproces op grond van een bijbehorende mededeling over de uitwisseling van gegevens met Facebook uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG verleent, ontvangen wij bij gebruik van het ’Facebook Connect’-pictogram van Facebook, afhankelijk van uw persoonlijke privacyinstellingen bij Facebook, de in uw profiel aangegeven algemene en openbaar toegankelijke gegevens. Gebruikersnaam, naam, accountfoto, leeftijd en geslacht maken deel uit van deze informatie.
Houd er rekening mee dat na veranderingen van de gegevensbeschermings- en gebruiksvoorwaarden van Facebook bij geïnformeerde toestemming ook uw accountfoto's, de gebruikersnamen van uw vrienden en uw vriendenlijst kunnen worden doorgestuurd indien deze in uw privacyinstellingen bij Facebook als ’publiek’ zijn aangegeven. De door Facebook doorgegeven gegevens worden bij ons opgeslagen en verwerkt voor het opzetten van een gebruikersaccount met de noodzakelijke gegevens, indien u deze gegevens voor dit doeleinde aan Facebook hebt verstrekt (aanspreektitel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum). Andersom kunnen wij met uw toestemming gegevens (bijvoorbeeld informatie over uw surf- en koopgedrag) aan uw Facebookaccount doorgeven.

Informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Om te voorkomen dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebookaccount toewijst, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden. U kunt het laden van de Facebook-plug-ins ook volledig verhinderen door middel van add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met ’Adblock Plus’ (https://adblockplus.org/nl/).

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

7.2 Google Sign-In

Op onze website kunt u inloggen om een klantenaccount aan te maken of u te registreren via de dienst 'Google Sign-In' van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google') met behulp van de zogenaamde Single Sign On-technologie als u een Google- profiel hebt. U herkent de Google-inlogfunctie op onze website aan de knop 'Aanmelden via Google', 'Aanmelden met Google-account' of 'Aanmelden met Google'.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een Google-aanmeldfunctie bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de aanmeldknop wordt door Google rechtstreeks naar uw browser gezonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie verkrijgt Google de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Google-profiel hebt of momenteel niet bij Google bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen; dit kan ook betekenen dat de informatie wordt doorgestuurd naar de servers van Google LLC. in de VS. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Google om gepersonaliseerde reclame weer te geven op basis van surfgedrag.

Door gebruik te maken van de Google-aanmeldknop op onze website, hebt u ook de mogelijkheid om u aan te melden of te registreren op onze website met gebruikmaking van uw Google-gebruikersgegevens. Alleen als u ons voorafgaand aan het registratieproces uw uitdrukkelijke toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG geeft op basis van een overeenkomstige mededeling over de uitwisseling van gegevens met Google, ontvangen wij de algemene en openbaar toegankelijke informatie die in uw profiel is opgeslagen van Google wanneer u de Google-knop gebruikt, afhankelijk van uw persoonlijk gemaakte gegevensbeschermingsinstellingen bij Google. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.
Wij willen u erop wijzen dat na wijzigingen in de voorwaarden voor gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van Google ook uw profielfoto's, de gebruikers-ID's van uw vrienden en de vriendenlijst kunnen worden overgedragen indien deze in uw privacy-instellingen bij Google als 'openbaar' zijn gemarkeerd. De door Google doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt om een gebruikersaccount aan te maken met de benodigde gegevens (aanhef, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum), indien u deze voor dit doel bij Google hebt vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) door ons aan uw Google-profiel worden doorgegeven op basis van uw toestemming.

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van dit privacybeleid wordt genoemd.

Doel en omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

U kunt de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van 'Google Sign-In' hier bekijken: https://policies.google.com/terms

Als u niet wilt dat Google de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Google-profiel koppelt, moet u zich bij Google uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Google plug-ins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met 'Adblock Plus' (https://adblockplus.org/nl/).

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

7.3 Login With Amazon

Deze website maakt gebruik van een 'single sign-on’-functie van de volgende aanbieder: Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Naast een overdracht van gegevens aan de bovengenoemde locatie van de aanbieder kunnen gegevens ook worden overgedragen aan: Amazon.com Inc., USA

Als u een account heeft bij de aanbieder, kunt u deze accountgegevens gebruiken om een gebruikersaccount aan te maken of u te registreren op onze website.

Wanneer u deze pagina bezoekt, kan via de aanmeldfunctie een directe verbinding tussen uw browser en de servers van de aanbieder tot stand worden gebracht. Ook als u geen account bij de aanbieder heeft of daar niet bent ingelogd. De aanbieder ontvangt daardoor de informatie dat u onze website heeft bezocht. De in dit verband verzamelde informatie (waaronder eventueel uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de aanbieder gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt echter niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wordt niet aan derden doorgegeven.

Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een gebruiksvriendelijke en interactieve vormgeving van onze online omgeving.

Klikt u op de aanmeldknop om u met de gegevens van uw account bij de aanbieder op onze website te registreren, dan geeft de aanbieder de in uw account opgeslagen algemene en openbaar toegankelijke informatie (gebruikers-ID, naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geslacht) uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG aan ons door.

Wij slaan de door de aanbieder doorgegeven gegevens op en gebruiken deze om een gebruikersaccount met de noodzakelijke gegevens (aanspreektitel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum) aan te maken, voor zover u deze aan de aanbieder heeft vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons aan uw account bij de aanbieder worden doorgegeven.

De gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8) Overige

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde 'cookie consent tool’ (tool voor het toestaan van cookies) om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De 'cookie consent tool’ wordt aan de gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is, alleen geladen als de betrokken gebruiker daarvoor toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

De tool stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.

Indien in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons legitiem belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een juridisch conforme vormgeving van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt c), AVG. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker.

Wij hebben met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van de bezoekers van onze site waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookie consent tool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

9) Rechten van de betrokkene

9.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
 • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
 • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
 • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

9.2 RECHT VAN BEZWAAR

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

10) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.